Karig Sára-díj – 2024

jelölés http://karigsara-dij.2024.jeloles.wallenberghaz.hu

A Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület

Karig Sára-díj

elismerésben részesíti az arra érdemes személyt.

Karig Sára iró,  műfordító azon különleges emberek közé tartozott, akit nem lehetett megfenyegetni, zsarolni és megsemmisíteni. Tiszteljük azért az emberi tartásáért, egyenes, megvesztegethetetlen jelleméért, mely minden nemzedék számára követendő példát mutat.

A Vészkorszakban zsidó gyerekeket, angol hadifoglyokat, több honfitársát pedig házasságai által mentett meg. A kommunista hatalom szavazási csalását (kék cédulák) 1947-ben választási biztosként azonnal jelentette. Emiatt már másnap lefogták, és az Ural hegység lábához hurcolták.  1947-től 1953-ig a Vorkuta-i munkatáborban volt politikai fogoly.

Hazatérve nyelvtudását felhasználva, maradandó munkát végzett. Szerkesztő-műfordítóként a világirodalom számos alkotását ültette magyarra, Bulgakovtól Agatha Christie-n át egészen a népmesékig. 1985-ben az izraeli Yad Vashem Intézet a Világ Igaza címmel tüntette ki. Őt azonban sem a dicsőség, sem az “ellenállóság” heroizmusa nem izgatta, csak az, hogy mindenáron szólni, tenni, segíteni kell.

Megtörhetetlen személyisége méltán példakép a ma élő ember számára, ezért az arra érdemes személyt  egyesületünk Karig Sára díjban részesíti.

Részletes életrajza itt olvasható:  https://hu.wikipedia.org/wiki/Karig_S%C3%A1ra

Művei: 

 • Sarkövezet. Versek; Philobiblon, Budapest, 1995 (a vorkutai lágerben írt versek)
 • A szerencse lánya. Életútinterjú; riporter Bakonyi Éva, sajtó alá rend., jegyz. Schmal Alexandra; Magvető, Budapest, 2019 (Tények és tanúk)

A Díj adományozásával az a célunk, hogy erősítsük a magyar társadalomban a demokratikus, átlátható viszonyokat, felhívjuk a figyelmet a példaértékű életet élő emberekre. 

Karig Sára-díjban részesülhet az a magyar állampolgár,

 • aki – Karig Sárához méltóan – egyenes gerinccel élt,tettein keresztül a társadalmi igazságosságra törekedett, s ebben példát mutatottembertársainak,
 • akit nem lehetett megvesztegetni, aki mindig szem előtt tartotta az emberi és közösségi értékeket és ezért kivívta szűkebb-tágabb környezete elismerését, megbecsülését,
 • aki élete folyamán bizonyította, hogy nem lehet megvenni, megfenyegetni attól függetlenül, hogy milyen politikai rendszerben él,
 • aki szakmai és magán  életében (fizikai, pszichikai) kockázatot vállalt, vagy megkülönböztetésnek teszi ki magát,
 • akinek célja egy olyan társadalom megvalósítása, melyben a megkülönböztetés nem elfogadható.

Karig Sára-díjra javaslatot tehetnek

 • a Díj alapítói, az egyesület és a referencia csoport tagjai, pártoló és tiszteletbeli tagok, civil szervezetek, magánszemélyek.

Az ajánlás módja, határideje és megküldése

 • Javaslatot tenni az általunk közzétett adatlap kitöltésével, ajánlás megfogalmazásával lehet.
  http://karigsara-dij.2024.jeloles.wallenberghaz.hu
 • Beküldési határidő: 2024. május 31.
 • Az ajánlás beküldésének módja:
 • a www.wallenberghaz.huhonlapon keresztül, vagy
 • azinfo@wallenberghaz.hue-mail címre pdf formátumban. A tárgy rovatba kérjük beírni: Karig Sára-díj, vagy
 • postai úton:a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület, 1137. Budapest, Pozsonyi út 12. címre.

Döntés a Díjról

A Karig Sára-díjat a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület elnöksége ítéli oda az erre felkért bizottság javaslata alapján.

A Karig Sára-díj

A Karig Sára-díjban részesülő személy oklevelet és Rejka Erika iparművész által alkotott tárgyat kap.

A díj átadása

Karig Sárát az 1947. augusztus 31- i parlamenti választások másnapján vitték el, ezért a díj átadására − ennek emlékére − 2024. szeptember 1-én kerül sor.

Információk

A Díj elnyeréséről értesítjük az Ajánlókat és a Díj várományosát. A Díjazott nevét a közösségi médián és a sajtóban nyilvánosságra hozzuk. A Díjjal kapcsolatos további információval a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület e-mail címén keresztül tudunk tájékoztatást nyújtani. E-mail: info@wallenberghaz.hu

Budapest, 2024. április 19.

Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület elnöksége

A felhívás letöltése:
https://www.wallenberghaz.hu/wp-content/uploads/2024/04/Karig_Sara-dij-Felhivas.pdf

Egyesületi közgyűlés

Tisztelt Tagtársam!
Az éves beszámoló és programalkotó közgyűlésre

 1. május 28-án kedden 17.00 órai kezdettel kerül sor
  Határozatképtelenség esetén /Alapszabály 5. fejezet 1. pont szerint/, a másodszorra
  összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes/, melyet
  azonos napirenddel május 28-án 17:15 órára hívjuk össze.
  Helye: Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 25. fsz. 3. Magyar Zsidó Kulturális
  Egyesület helyisége (MAZSIKE).
  Napirendi pontok:
 2. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, hitelesítőinek,
  szavazatszámlálóinak és a technikai lebonyolítójának megválasztása.
  Előadó: Sipos András
 3. A közgyűlés jelőlő bizottság tagjainak megválasztása, azzal, hogy a
  mandátumuk a mostani és a 2025-ik évi elnök és elnökségi tagok, valmaint a
  Felügyelő bizpttság tagjainak megválasztásáig szól.
  Az Alapszabály V. fejezet 5.e. f. pontja alapján a tisztségviselők mandátuma
  négy évre szól, mely 2025-ben jár le.
  Előadó: Sipos András
 4. A Jelőlő bizottság beszámolója a végzett munkájukról. Döntés az elnökségi
  tag választásról.
  Előadó: Horvát Ágnes
 5. Az egyesület 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló, és annak vitája.
  Írásos dokumentumok mellékelve.
  Előadó: Sipos András
 6. Az egyesület 2023. évi számviteli beszámolójának vitája
  Előadó: Major Anna
  Írásos dokumentum mellékelve.
 7. Beszámoló a Felügyelő Bizottság munkájáról.
  Előadó: Dr. Tuka Ágnes elnök
 8. A viták összegzése, a 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámoló
  elfogadásának külön- külön szavazásra bocsátása, a határozati javaslatok
  elfogadása.
 9. Döntés a 2024-ik évi tagdíjról. /alapszably IV. fejezet 3. pont/
  Előadó: Sipos András

2

 1. A 2024. évi programterv és költségvetés vitája, külön-külön szavazásra
  bocsátása, a határozati javaslatok elfogadása.
  Előadó: Sipos András
  Szöveges javaslatok mellékelve.
 2. Elnökségi tag választása abban az esetben ha a közgyűlés így dönt. (Jelőlés,
  majd titkos szavazás.)
  Előadó: Horvát Ágnes jelőlő bizottság elnöke
 3. Egyéb.
  Határozati javaslatok:
  … (2024. ……………) sz. közgyűlési határozat
  A közgyűlés jelen levő tagjai hozzájárultak ahhoz, hogy a közgyűlésről videó
  és hangfelvétel készüljön.
  …igen
  …nem
  …tartozkodás mellett elfogadta, nem fogadta el
  … (2024……………….) sz. közgyűlési határozat
  A közgyűlés a technikai lebonyolítás elvégzésével Siklósi István tagtársunkat
  választotta meg.
  …igen
  …nem
  …tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg.
  … (2024. …………………..) sz. közgyűlési határozat
  Levezető elnöknek Rauh Editet választotta meg
  …igen
  …nem
  …tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg.
  … (2024. ……………………) sz. közgyűlési határozat
  jegyzőkönyvvezetőnek Domokos Juliannát választotta megt
  …igen
  …nem
  …tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg
  … (2024. ……………….) sz. közgyűlési határozat
  jegyzőkönyv hitelesítőnek t
  …igen
  …nem
  …tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg.
  … (2024. ………………… sz. közgyűlési határozat

3

Szavazatszámláló bizottság tagjainak Siklósi Istvánt, Mező Györgyöt, Róka
Gyulát választotta meg.
…igen
…nem
…tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg.
… (2024. ……………………..) sz. közgyűlési határozat
Jelölő bizottság tagjainak Horvát Ágnest, Nagy Magdolnát, Lányi Pált
választotta meg azzal, hogy a mandátumuk 2025-ik évi tisztségviselő
választásig tart.
…igen
…nem
…tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg
… (2024…………………..) sz. közgyűlési határozata.
A Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület 2023. évi tevékenységéről
szóló beszámolót
…igen
…nem
tartózkodás mellett elfogadta, nem fogadta el.
…. (2024. ……………….. sz. közgyűlési határozat. A Raoul Wallenberg
Emberség Háza Egyesület 2023. évi számviteli beszámolóját
…igen
…nem
tartózkodás mellett elfogadta, nem fogadta el.
…(2024.……….. sz. közgyűlési határozat. A Raoul Wallenberg Emberség
Háza Egyesület Felügyelő Bizottsága beszámolóját
…igen
…nem
tartózkodás mellett tudomásul vette.
… (2024. 04 23.) sz. közgyűlési határozat. A Raoul Wallenberg Emberség
Háza Egyesület 2024. évre szóló programtervét
…igen
…nem
tartózkodás mellett elfogadta, nem fogadta el.
…(2024. ………………….) sz. közgyűlési határozat. A Raoul Wallenberg
Emberség Háza Egyesület 2024. évre szóló költségvetési tervét az
…igen
…nem
tartózkodás mellett elfogadta, nem fogadta el.
…(2024. 04.23.) sz. közgyűlési határozat. A Raoul Wallenberg Emberség
Háza Egyesület a jelölő bizottság javaslatát, mely szerint most ne kerüljön sor
elnökségi tag választására

4

…igen
…nem
…tartózkodás mellett elfogadta, nem fogadta el.
A közgyűlésre tisztelettel meghívlak! Kérlek, hogy a témák fontosságára
tekintettel azon feltétlenül vegyél részt. Esetleges akadályoztatásodról
szíveskedjél visszajelzést adni!

Budapest, 2024. május 2.

Üdvözlettel:

Sipos András
elnök

Meghivo-eves-rendes-kozgyulesre-uj-idopont.docx

Embermentők park avatása, koszorúzás

Sztehlo emlékséta

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat,
a Magyarországi Evangélikus Egyház és
a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület
tisztelettel meghívja a Sztehlo Gábor Emlékév

EMBERMENTŐK EMLÉKEZETE
Budapest II. kerülete Embermentők park
emlék-műtárgyainak bemutatására, rendhagyó elhelyezésére

2024. május 8-án 16 órára.
Helyszín. Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat
1029 Budapest, Bátori u. 9.

Köszöntőt mond
Örsi Gergely Budapest II. kerület polgármestere
Fabiny Tamás a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke
Németh Emma Szociális Testvérek Társasága kerületi elöljárója
Rauh Edit Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület képviselője
Sophie Goyet Celebic – Nemzetközi Vöröskereszt, Európa és Közép-Ázsia ügyeiért felelős regionális igazgató helyettese
Horváth Péter Zsolt – Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese

Egyesületi tájékoztató 2.

2023. Események:
A Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület …..

 • szeptember 1-én – amiről korábban tájékoztatást adtunk – több mint 80 fő részvételével szervezte meg a Karig Sára emlékülést, amely sikeres és méltó volt a József Attila-díjas író, műfordító személyiségéhez.
 • Október 17-én találkoztunk a budapesti Európai Ifjúsági Központban Molnár Bálint igazgatóval. A hosszú távú együttműködés lehetőségéről tárgyaltunk.
 • November 16-án az új svéd nagykövet, Diana Madunic a Budapesti Svéd Nagykövetségen fogadta az elnökség három tagját. Ismertettük egyesületünk tevékenységét, terveit és megállapodtunk abban, hogy folymatosan tájékoztatást adunk programjainkról.
 • Az Információs találkozóra november 28-án online került sor. A résztvevő személyek közül többen érdeklődtek, hogy hogyan lehetnének tagok, támogatók.
 • Megkezdtük a Sztehlo Gábor emlékév előkészítését partnereinkkel a II. kerületi Önkormányzattal és az Evangélikus Egyházzal. Több egyeztetés történt a programmal kapcsolatban. Egyesületünk részéről a koordinátor Rauh Edit.
 • Egyeztetést folytattunk Radó Gáborral, a XIII. kerületi Önkormányzat civil kapcsolattartójával.
 • A XIII. kerületi Civil Kerekasztal rendezvényén bemutatkoztunk, felvételt nyertünk ebbe a körbe.
 • Az Ökotárs képzésén egyesületünk két tagja vett részt.
 • Az első kerületi önkormányzat megkereste az egyesületet és közreműködésünket kérték  a holokauszt 80 éves évfordulója kapcsán a diákok kutatására épülő emlékezet kultúra projektben, melyben részt vettünk.

2024. Várható Események:

 • A Sztehlo Gábor Emlékév nyitó konferenciája március 18-án lesz. Ez alkalomból meghirdetésre kerül egy verseny középiskolásoknak, a kiírásban egyesületünk részéről Dr. Talyigás Katalin és Dr. Tuka Ágnes politológus működik közre. Április 16-án szemináriumot tartunk az embermentőkről  a történelmet tanítóknak és diákoknak. Május 8-án az embermentők parkja két padját fogjuk felavatni, amely Sztehlo Gábor és a Nemzetközi Vöröskereszt sváci képviselőjének Friedrich Born nevét viseli. A részletes információt a két embermentőről QR kód fogja biztosítani.Szeptember 25-én, a Diakónia napján lesz a  záró rendezvény – délelőtt a Deáktéri templomban  megemlékezés a pályázatot beadó diákok meghívásával, délután a pályázat eredményhirdetésével ér véget az emlékév ünnepségsorozata.
 • A Holokauszt 80-ik évfordulójáról és Wallenberg Magyarországra érkezésének 80-ik évfordulójáról megemlékezést tartunk július 9-én. Mindkettőről programtervet készítünk.
 • Megjelent az Ungt kurage felhívása. Széles körben terjesztettük és terjesztjük. A  beérkező pályázatok kiértékelésében az egyesület részéről Horváth – Lindberg Judit vesz részt. A felhívás a www.wallenberghaz.hu honlapon elolvasható és letölthető.
 • A XIII. kerületi civil kerekasztal januári ülésén Sipos András elnök bemutatta az egyesületet. Egy zárt Facebook csoportot hoztak létre, így gyors információ cserére van lehetőségünk. A civil kerekasztal első félévi munkatervébe bekerült az egyesület által megtartandó  emlékséta.
 • A honlapunkra fel kell tenni Somló Zsuzsa és Nagy Magdolna által összeállított könyv/film/újságcikk összeállítást, az anyagot Nagy Magdolna és Horváth-Lindberg Judit rendszerezi.
 • A Neumann János Informatikai Technikum által készített „Kocka”, melyet a diákok egy 2x2m-es kiállítási szobában mutatták be az ENSZ Emberi Jogi Chartájának  2.§-t, amely a diszkriminációt tiltja. Ez az összállítás Szegedre kerül február végén. A Szent-Györgyi Albert Agórában kap helyet.
 • Márciusban találkozót szervezünk a Referencia csoport részére, hogy javaslatot tegyenek,  mondják el véleményüket az egyesület munkájáról.
 • Áprilisban összehívjuk az emberség díjas diákokat és megkérjük őket, hogy segítsenek programjainkat elvinni az ő iskolájukba, erre az eseményre a gyerekeket javasló felnőtteket is meghívjuk.
 • A Neumann János Informatikai Technikumban a tavasz folyamán két programot szervezünk. Több budapesti iskola diákjainak bevonásával második alkalommal szervezünk:
 • „Kik vagyunk mi magyarok itt a Kárpát medencében” című eszmecserét, és  
 • vitaversenyt.

========================
Ha felkeltettük az érdeklődését egyesületünk tevékenysége iránt, örömmel vesszük,

 • ha részt vesz programjainkon,
 • ha munkájával – akár tagként, akár aktivistaként – segíti tevékenységünket.

További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra (www.wallenberghaz.hu), vagy keressen minket a Facebookon www.facebook.com/wallenberghaz.

E-mail címünk:  info@wallenberghaz.hu

Budapest, 2024. február 23.

                                                                                                Sipos András

                                                                                                     elnök

Adományok és nyilatkozat a személyi jövedelemadó 1 % – áról

A Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület 2024-ben első alkalommal tudja fogadni a személyi jövedelemadó 1 %-át. Ahogy eddig minden évben, idén is gazdag programot állítottunk össze, amit szeretnénk megvalósítani, ezért kérünk mindenkit, akinek erre lehetősége van,


– vagy adománnyal járuljon hozzá a költségeinkhez, Számlaszámunk: 16200010-10117286, Magnetbank. A közleménybe kérjük, írja be: „Adomány”


– vagy személyi jövedelem adója 1 %-ával támogassa Egyesületünket! Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület – Adószám: 19310840-1-41

Köszönjük szépen! 

                               Szeretettel várjuk programjainkon!

Sipos András                 Major Anna

        elnök            elnökségi tag, pénztárnok

“Young Courage” – Emberség díj átadó ünnepség 2023.

Sipos András a Raoul Wallenberg Emberség Háza
Egyesület elnökének beszéde az Emberség-díj és a Young

Courage-díj átadó ünnepségén

 1. június 9.

Svéd nagykövetség rezidenciája, Budapest

A Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület, a
megalakulása óta eltelt két év alatt, immár több olyan
programot szervezett, amely szorosan kapcsolódik
hitvallásunkhoz. A teljesség igénye nélkül említek meg
néhány példát. Tavaly nyáron, egy bánki találkozó során
beszélgettünk a hétköznapi emberségről. Egy másik
alkalommal, ősszel a Neumann Iskolában diákokkal pedig
arról folytattunk eszmecserét, hogy kik vagyunk mi magyarok,
itt a Kárpát medencében. Folytattuk egyik fiatal tagunk,
Simon Szonja kezdeményezését és könyveket vittünk el az
ország olyan településeire, ahol nagyon sok szegénysorban élő
gyermek él. Ebbe a munkában részt vett több, a tavalyi évben,
Emberség-díjban részesülő fiatal.
Bekapcsolódtunk és segítettük – a svéd nagykövetség
közvetítésével  a Wallenberg Akadémia évekkel ezelőtti
kezdeményezését a Fiatal Bátorság-díjat. Ismét
közreműködtünk az Ungt Kurage-díjazottak kiválasztásában.
Az Emberség-díjat 2022-ben hoztuk létre, mert az Ungt
Kurage-díjra ajánlottak közül sok olyan fiatal volt, akik a
bátorságuk mellett emberségükről, szociális érzékenységükről
adtak bizonyságot a lehetőségeiken belül. Ebben az évben is
eldöntöttük, hogy kik kapják meg az Emberség-díjat. Nehéz
feladat volt, mert minden ajánlott nagyon hasznos és fontos
tevékenységet végzett.
Ez év április 5.-én a Neumann János Informatikai
Technikumban lezajlott egyesületünk első, kísérleti

2

vitaversenye. A verseny célja egyrészt a vitakultúra
fejlesztése, másrészt az egyesületünk értékrendjébe tartozó
témák terjesztése a fiatalok között.
Az elkövetkező időszakban még sok feladatunk lesz. Ezek
közül szintén nem a teljesség igényével említek meg néhány
programtervünket.
Bekapcsolódtunk a „Kocka” projektbe, melyben középiskolák
vettek és vesznek részt, feldolgozva az ENSZ Emberi Jogi
Chartáját.
Képzést szerveztünk Raoul Wallenberg mytodráma címmel,
melynek célja, hogy minél több fiatal és nem fiatal merje
vállalni belső iránytűjét, megerősítse azt az erőt, melyben
vállalja egy humanista társadalomban való részvételét és ha
szükséges civil kurázsijával, a mindennapokban is tudja
vállalni belső meggyőződését.
Létrehoztuk a Karig Sára-díjat, Karig Sára előtt tisztelegve,
aki egyenes tartásával, életútjával, hősiességével példa a mai
nemzedék számára.
Az egyesületünk mellett nem régen megalakítottuk a
Referencia csoportot, melyben a magyar társadalom kiváló
személyiségei segítik munkánkat.
Folyamatban van Simon Szonja és Judit vezetésével egy új és
mobil Wallenberg kiállítás létrehozása. Reményeink szerint az
ősz folyamán elkészül és bejárjuk vele az országot.
2024-ben lesz Sztéhlo Gábor halálának 50. évfordulója, aki
nagyon sokat tett a gyermekekért a második világháború során
és azt követően is. Ebből az alkalomból a Budapest, II.
kerületi Önkormányzat, az Evangélikus Egyház és a Raoul
Wallenberg Emberség Háza Egyesület közös szervezésben
emlékezünk meg róla 2024-ben.

3

Amikor Horváth-Lindberg Judittal elkezdtünk gondolkodni
ennek az egyesületnek létrehozásán, akkor még – hosszú időn
keresztül – azt a nevet akartuk neki adni, hogy tolerancia háza
egyesület. Sok embert megkerestünk és sok véleménycserét
(vitát) lebonyolítottunk. Végül 15-n hoztuk létre az
egyesületet és nem kevés gondolkodás után jutottunk el odáig,
hogy a nevünk a tolerancia helyett Emberség Háza legyen.
Egyesületünk létszáma időközben 30 főre emelkedett. Nagyon
sokfélék vagyunk. Mégis a közös cél érdekében tudtunk együtt
dolgozni. Azt reméljük, kezdeményezzük, hogy a jelenlevők is
csatlakozzanak hozzánk. Az eddigiek azt bizonyították,
tudunk és akarunk a továbbiakban is együttdolgozni.
Mint említettem nekünk a Raoul Wallenberg Emberség Háza
Egyesület tagjainak nagyon sok tervünk van. A leghőbb
vágyunk, amiért az egyesületet megalakítottuk, hogy
valóságosan és virtuálisan is létrehozzunk egy házat, az
Emberség Házát. Ahol mindenkit szívesen fogadunk, helyet
adunk szervezett és kötetlen beszélgetéseknek, kiállításokat
tartunk és még sorolhatnám, hogy mi mindet szeretnénk.
Végül, befejezésül, de nem utolsó sorban, amit csinálunk,
vagy amit teszünk azt Raoul Wallenberg és a többi
embermentő példáján tesszük. Ez motivál bennünket. Mi nem
vagyunk olyan hősök, mint Wallenberg, vagy Karl Lutz,
Perlaska, vagy akár Karig Sára. Mi hétköznapi emberek
vagyunk, akik tesszük a dolgunkat a minden napokban. Ez
nem egyszerű, mert nagyon bonyolult és összetett világban
élünk.

Gyászhír

Zsuzsa egyesületünk alapító tagjaként vett részt a feladatokban, Nagy Magdolnával közösen hoztak létre egy olyan adatbázist, amely nem csak Wallenbergről szóló cikkeket, videókat, könyveket, tartalmaznak, hanem más embermentők tevékenységét is bemutatja. Ez a precíz, elmélyült kutatómunka alapozza meg a virtuális könyvtárunk létrehozását.
Szeretettel emlékezünk rád, emléked megőrizzük.
Legyen neked könnyű a föld!

A BMSZC Neumann János Informatikai Technikumban átadták a Kockát.

A Kockáról írták:

Az emberi jogok népszerűsítése a számítástechnikán keresztül!

Ezen a héten avatták fel az Emberi Jogok Kockáját a BMSZC Neumann János Informatikai Technikumban. A Kocka-projekt Svédországból származik, és a Raoul Wallenberg Akadémia indította útjára. Középiskolás diákokkal ismertetik meg az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, s ezután ők kiválasztanak egy cikkelyt, amelyet egy nagy kockában mutatnak be. A Neumann diákjai a 2. cikkelyt választották: Diszkriminációmentesség címmel, amelyet nagyon újszerű módon mutattak be.

A Kocka-projekt 2016-ban indult el Magyarországon, és mára már nemzetközivé vált. Magyarországon kívül Svédország, Szerbia, Szlovénia, Franciaország és Spanyolország iskoláiban is megtalálhatók a kockák.

Johan Sigroth misszióvezető-helyettes megköszönte a diákoknak és a tanároknak fantasztikus munkájukat, és hangsúlyozta, hogy az emberi jogok megismerése és gyakorlása a legjobb módja annak, hogy lerójuk tiszteletünket Raoul Wallenberg emlékezete előtt.

Fotók: Neumann János Informatikai Technikum / Svédország Nagykövetség

Raoul Wallenberg Academy

#CubeProject#KockaProjekt#HumanRights#EmberiJogok#RaoulWallenberg

-Svéd Nagykövetség


#KOCKA-projekt

Osztályommal (Neumann János Informatikai Technikum 11.b) egész évben ezen dolgoztunk.

? Átbeszéltük az ENSZ Emberi Jogi Nyilatkozatát

? Építetttünk egy weblapot “Ahogy mi látjuk”

? Kiválasztották a 2. Diszkrimináció cikkelyt és forrásanyagokat gyűjtöttünk hozzá

? Építettünk egy másik weblappt amelyben bemutatjuk az összes eddigi magyar KOCKÁT

? felépítettük a KOCKÁT, majd megerősítettük az oldalfalakat

? Irdatlan munkával létrehoztuk a KOCKA “tartalmát

====

2 db Raspberry PI vezérli a technikát, kb 120m UTP kábel csatlakoztatja az eszközöket. Két tablet neten keresztül vezérli a térképre szerelt ledfalat, illetve a szófelhőt, belső hálózaton csatlakoztatott routeren keresztül.

Egy monitoron online a Diszkriminációra szűrt valódi hirfolyam jelenik meg 10 percenként frissülve. Egy másik monitoron Diszkriminációval kapcsolatos filmek vannak sztrimelve.

A népek kultúrája falon jellegzetes tárgyak jelennek meg: Budha, kereszt, Matrjoska, stb.

A külső fronton van egy hosszabb leírás a KOCKA projektről, a terem felőli falon cikkek, képek jelennek meg fontosabb Diszkriminációval kapcsolatos eseményekről.

Mindenfelé különböző Idézetek, fontosabb emberek arcképei láthatók.

A Kocka projekt és a weblapok építői:

Márkó Zsolt Buborék, Dávid Magyar, Balthes Bálint Dávid KórodiMárton Csóka, Lukácsi Adrián, Szabolcs Szilléry

és a 11.b/2020-25 Neumann János Informatikai Technikum

Külön köszönet a támogatásért:

Embassy of Sweden in Budapest, Raoul Wallenberg Academy, Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület

-Mező György


Kocka átadásról, Kockáról, Kocka építésről képek

Elköszönő

Svédország magyarországi nagykövete és Svédország megbízott szlovéniai nagykövete, Dag Hartelius Úr mandátuma hamarosan lejár. Ebből az alkalomból kezdeményeztünk egy találkozót, ahol csekély ajándék kíséretében kifejteztük köszönetüket egyesületünk támogatásáért és hálánkat a folyamatos együttműködésért. Meséltünk terveinkről, feladatainkró. Nagykövet Úr kezdeményezésére hamarosan olyan Budapest térkép készül, ahol Raoul Wallenberg által látogatott helyek, fontos stratégiai pontok kerülnek feltüntetésre. Az applikáció három nyelven lesz elérhetô (magyar, angol, svéd).

Az emberség díj

2023-ban EMBERSÉG DÍJ-ban részeült:
HÓKA Júlia, aki tudja, hogy felelős emberré az válhat, aki saját sorsát irányítani
tudja. Fiatal kora ellenére már több éve azon munkálkodik, hogy sok hátrányos
helyzetben élő gyermeknek is megadja ezt a lehetőséget.
HOLICS Hanna Sára nagyon fiatal kora ellenére már most, tudatosan azt az utat
választotta, ami a MÁSIKÉRT, a VILÁGÉRT való felelősségvállalást jelenti.
SARKADI Zsolt Sándor tudja, hogy a nehéz szociális háttérből is van kiút.
Személyiségével, sokirányú érdeklődésével és tehetségével támogatja a
közösségét és társait egyaránt. Elkötelezettségével, az általa szervezett
programokkal utat mutat másoknak, hogy Ők is felelősségteljes felnőtté
válhassanak.
VERES Vera jó példája azon fiatal személyiségeknek, akik bizonyítják, hogy a
belső iránytű, a tartás és elhatározás minden nehézségen átsegít, hogy a
különbözőségek ellenére mindannyian ugyanahhoz az egy világhoz tartozunk,
ahol mindenkinek joga van teljes életet élni.
DANKÓ Noam személyiségét az empátia, a segítőkészség és az udvariasság
jellemzi, szűkebb és tágabb környezetében egyaránt. Viselkedése példakép
minden fiatal számára. Ez az empátia tudatos felelősségvállalással és cselekedni
tudással párosul egyedi, kritikus szituációkban ugyanúgy, mint a mindennapi
életében.
Vozák Tímea Bátor és Ember, nagybetűkkel. Ezzel a két szóval lehet jellemezni
Tímeát. Felelősségteljes és bátor, úgy ahogy kevés felnőtt. Egy igazi példakép.

single

„Z” generáció és a Gaudiopolis tábor

2024. augusztus 21-25. Bánk

További információ, jelentkezés:
https://www.wallenberghaz.hu/felhivas/

A hónap idézete:
"A csend a kínzót ösztönzi, soha nem a megkínzottat”
- Elie Wiesel

X