Karig Sára-díj – 2024

jelölés http://karigsara-dij.2024.jeloles.wallenberghaz.hu

A Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület

Karig Sára-díj

elismerésben részesíti az arra érdemes személyt.

Karig Sára iró,  műfordító azon különleges emberek közé tartozott, akit nem lehetett megfenyegetni, zsarolni és megsemmisíteni. Tiszteljük azért az emberi tartásáért, egyenes, megvesztegethetetlen jelleméért, mely minden nemzedék számára követendő példát mutat.

A Vészkorszakban zsidó gyerekeket, angol hadifoglyokat, több honfitársát pedig házasságai által mentett meg. A kommunista hatalom szavazási csalását (kék cédulák) 1947-ben választási biztosként azonnal jelentette. Emiatt már másnap lefogták, és az Ural hegység lábához hurcolták.  1947-től 1953-ig a Vorkuta-i munkatáborban volt politikai fogoly.

Hazatérve nyelvtudását felhasználva, maradandó munkát végzett. Szerkesztő-műfordítóként a világirodalom számos alkotását ültette magyarra, Bulgakovtól Agatha Christie-n át egészen a népmesékig. 1985-ben az izraeli Yad Vashem Intézet a Világ Igaza címmel tüntette ki. Őt azonban sem a dicsőség, sem az “ellenállóság” heroizmusa nem izgatta, csak az, hogy mindenáron szólni, tenni, segíteni kell.

Megtörhetetlen személyisége méltán példakép a ma élő ember számára, ezért az arra érdemes személyt  egyesületünk Karig Sára díjban részesíti.

Részletes életrajza itt olvasható:  https://hu.wikipedia.org/wiki/Karig_S%C3%A1ra

Művei: 

 • Sarkövezet. Versek; Philobiblon, Budapest, 1995 (a vorkutai lágerben írt versek)
 • A szerencse lánya. Életútinterjú; riporter Bakonyi Éva, sajtó alá rend., jegyz. Schmal Alexandra; Magvető, Budapest, 2019 (Tények és tanúk)

A Díj adományozásával az a célunk, hogy erősítsük a magyar társadalomban a demokratikus, átlátható viszonyokat, felhívjuk a figyelmet a példaértékű életet élő emberekre. 

Karig Sára-díjban részesülhet az a magyar állampolgár,

 • aki – Karig Sárához méltóan – egyenes gerinccel élt,tettein keresztül a társadalmi igazságosságra törekedett, s ebben példát mutatottembertársainak,
 • akit nem lehetett megvesztegetni, aki mindig szem előtt tartotta az emberi és közösségi értékeket és ezért kivívta szűkebb-tágabb környezete elismerését, megbecsülését,
 • aki élete folyamán bizonyította, hogy nem lehet megvenni, megfenyegetni attól függetlenül, hogy milyen politikai rendszerben él,
 • aki szakmai és magán  életében (fizikai, pszichikai) kockázatot vállalt, vagy megkülönböztetésnek teszi ki magát,
 • akinek célja egy olyan társadalom megvalósítása, melyben a megkülönböztetés nem elfogadható.

Karig Sára-díjra javaslatot tehetnek

 • a Díj alapítói, az egyesület és a referencia csoport tagjai, pártoló és tiszteletbeli tagok, civil szervezetek, magánszemélyek.

Az ajánlás módja, határideje és megküldése

 • Javaslatot tenni az általunk közzétett adatlap kitöltésével, ajánlás megfogalmazásával lehet.
  http://karigsara-dij.2024.jeloles.wallenberghaz.hu
 • Beküldési határidő: 2024. május 31.
 • Az ajánlás beküldésének módja:
 • a www.wallenberghaz.huhonlapon keresztül, vagy
 • azinfo@wallenberghaz.hue-mail címre pdf formátumban. A tárgy rovatba kérjük beírni: Karig Sára-díj, vagy
 • postai úton:a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület, 1137. Budapest, Pozsonyi út 12. címre.

Döntés a Díjról

A Karig Sára-díjat a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület elnöksége ítéli oda az erre felkért bizottság javaslata alapján.

A Karig Sára-díj

A Karig Sára-díjban részesülő személy oklevelet és Rejka Erika iparművész által alkotott tárgyat kap.

A díj átadása

Karig Sárát az 1947. augusztus 31- i parlamenti választások másnapján vitték el, ezért a díj átadására − ennek emlékére − 2024. szeptember 1-én kerül sor.

Információk

A Díj elnyeréséről értesítjük az Ajánlókat és a Díj várományosát. A Díjazott nevét a közösségi médián és a sajtóban nyilvánosságra hozzuk. A Díjjal kapcsolatos további információval a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület e-mail címén keresztül tudunk tájékoztatást nyújtani. E-mail: info@wallenberghaz.hu

Budapest, 2024. április 19.

Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület elnöksége

A felhívás letöltése:
https://www.wallenberghaz.hu/wp-content/uploads/2024/04/Karig_Sara-dij-Felhivas.pdf

Egyesületi közgyűlés

Tisztelt Tagtársam!
Az éves beszámoló és programalkotó közgyűlésre

 1. május 28-án kedden 17.00 órai kezdettel kerül sor
  Határozatképtelenség esetén /Alapszabály 5. fejezet 1. pont szerint/, a másodszorra
  összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes/, melyet
  azonos napirenddel május 28-án 17:15 órára hívjuk össze.
  Helye: Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 25. fsz. 3. Magyar Zsidó Kulturális
  Egyesület helyisége (MAZSIKE).
  Napirendi pontok:
 2. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, hitelesítőinek,
  szavazatszámlálóinak és a technikai lebonyolítójának megválasztása.
  Előadó: Sipos András
 3. A közgyűlés jelőlő bizottság tagjainak megválasztása, azzal, hogy a
  mandátumuk a mostani és a 2025-ik évi elnök és elnökségi tagok, valmaint a
  Felügyelő bizpttság tagjainak megválasztásáig szól.
  Az Alapszabály V. fejezet 5.e. f. pontja alapján a tisztségviselők mandátuma
  négy évre szól, mely 2025-ben jár le.
  Előadó: Sipos András
 4. A Jelőlő bizottság beszámolója a végzett munkájukról. Döntés az elnökségi
  tag választásról.
  Előadó: Horvát Ágnes
 5. Az egyesület 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló, és annak vitája.
  Írásos dokumentumok mellékelve.
  Előadó: Sipos András
 6. Az egyesület 2023. évi számviteli beszámolójának vitája
  Előadó: Major Anna
  Írásos dokumentum mellékelve.
 7. Beszámoló a Felügyelő Bizottság munkájáról.
  Előadó: Dr. Tuka Ágnes elnök
 8. A viták összegzése, a 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámoló
  elfogadásának külön- külön szavazásra bocsátása, a határozati javaslatok
  elfogadása.
 9. Döntés a 2024-ik évi tagdíjról. /alapszably IV. fejezet 3. pont/
  Előadó: Sipos András

2

 1. A 2024. évi programterv és költségvetés vitája, külön-külön szavazásra
  bocsátása, a határozati javaslatok elfogadása.
  Előadó: Sipos András
  Szöveges javaslatok mellékelve.
 2. Elnökségi tag választása abban az esetben ha a közgyűlés így dönt. (Jelőlés,
  majd titkos szavazás.)
  Előadó: Horvát Ágnes jelőlő bizottság elnöke
 3. Egyéb.
  Határozati javaslatok:
  … (2024. ……………) sz. közgyűlési határozat
  A közgyűlés jelen levő tagjai hozzájárultak ahhoz, hogy a közgyűlésről videó
  és hangfelvétel készüljön.
  …igen
  …nem
  …tartozkodás mellett elfogadta, nem fogadta el
  … (2024……………….) sz. közgyűlési határozat
  A közgyűlés a technikai lebonyolítás elvégzésével Siklósi István tagtársunkat
  választotta meg.
  …igen
  …nem
  …tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg.
  … (2024. …………………..) sz. közgyűlési határozat
  Levezető elnöknek Rauh Editet választotta meg
  …igen
  …nem
  …tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg.
  … (2024. ……………………) sz. közgyűlési határozat
  jegyzőkönyvvezetőnek Domokos Juliannát választotta megt
  …igen
  …nem
  …tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg
  … (2024. ……………….) sz. közgyűlési határozat
  jegyzőkönyv hitelesítőnek t
  …igen
  …nem
  …tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg.
  … (2024. ………………… sz. közgyűlési határozat

3

Szavazatszámláló bizottság tagjainak Siklósi Istvánt, Mező Györgyöt, Róka
Gyulát választotta meg.
…igen
…nem
…tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg.
… (2024. ……………………..) sz. közgyűlési határozat
Jelölő bizottság tagjainak Horvát Ágnest, Nagy Magdolnát, Lányi Pált
választotta meg azzal, hogy a mandátumuk 2025-ik évi tisztségviselő
választásig tart.
…igen
…nem
…tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg
… (2024…………………..) sz. közgyűlési határozata.
A Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület 2023. évi tevékenységéről
szóló beszámolót
…igen
…nem
tartózkodás mellett elfogadta, nem fogadta el.
…. (2024. ……………….. sz. közgyűlési határozat. A Raoul Wallenberg
Emberség Háza Egyesület 2023. évi számviteli beszámolóját
…igen
…nem
tartózkodás mellett elfogadta, nem fogadta el.
…(2024.……….. sz. közgyűlési határozat. A Raoul Wallenberg Emberség
Háza Egyesület Felügyelő Bizottsága beszámolóját
…igen
…nem
tartózkodás mellett tudomásul vette.
… (2024. 04 23.) sz. közgyűlési határozat. A Raoul Wallenberg Emberség
Háza Egyesület 2024. évre szóló programtervét
…igen
…nem
tartózkodás mellett elfogadta, nem fogadta el.
…(2024. ………………….) sz. közgyűlési határozat. A Raoul Wallenberg
Emberség Háza Egyesület 2024. évre szóló költségvetési tervét az
…igen
…nem
tartózkodás mellett elfogadta, nem fogadta el.
…(2024. 04.23.) sz. közgyűlési határozat. A Raoul Wallenberg Emberség
Háza Egyesület a jelölő bizottság javaslatát, mely szerint most ne kerüljön sor
elnökségi tag választására

4

…igen
…nem
…tartózkodás mellett elfogadta, nem fogadta el.
A közgyűlésre tisztelettel meghívlak! Kérlek, hogy a témák fontosságára
tekintettel azon feltétlenül vegyél részt. Esetleges akadályoztatásodról
szíveskedjél visszajelzést adni!

Budapest, 2024. május 2.

Üdvözlettel:

Sipos András
elnök

Meghivo-eves-rendes-kozgyulesre-uj-idopont.docx

Sztehlo Gábor Emlékév  – 2024

Programok

Pályázat diákok számára

március 18.Nyitó Konferencia   Sztehlo Gábor emlékverseny meghirdetéseBeszámoló a konferenciáról 

Sajtó (cikk a 24. oldalon)

Pályázati felhívás 
április 16.Műhelybeszélgetés történelmet tanítókkal Embermentők története az oktatási tematikábanVideófelvétel
május 8.Embermentők park avatása, koszorúzás Sztehlo emléksétaProgram
Beszámoló
június 10.Pályázat jelentkezési határidő 
június 30.Pályázat beadási határidő 
július 9.Raoul Wallenberg emlékünnep,  koszorúzás 
szeptember 25.Záró rendezvények: Diakónia Napja, Pályázati munkák értékelése 
november 11.Záró megemlékezés: Sztehlo Gábor kiállítás 

SZTEHLO GÁBOR ÖRÖKSÉGÉNEK ÚJRAGONDOLÁSA – a Z generáció és a Gaudiopolis

Budapest II. kerületi Önkormányzat, a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány és a Történelemtanárok Egylete pályázatot hirdet a Sztehlo Év keretében, amely célja, hogy a diákok megismerjék Sztehlo Gábor és a Gaudiopolis történetét, majd innovatív válaszokat keressenek a jelenkor kihívásaira és kisebb közösségek jobb, demokratikusabb működtetésére.

RÉSZTVEVŐK

Az országos versenyre azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik a 2023/2024-es tanévben aktív tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. A diákok jelentkezhetnek egyénileg vagy maximum három fős csoportokban.

FELADAT

A szervezők azt kérik a jelentkezőktől, hogy első lépésként önállóan ismerjék meg az események történelmi hátterét, melyhez a hosszabb pályázati felhívás végén találhatnak irodalomlistát. A háttér megismerését követően a pályázók négy kategória egyikében készíthetik el az eredeti, korábban még be nem mutatott és meg nem jelent pályaműveiket.

Tudományos jellegű munkák (tanulmány)

Irodalmi jellegű munkák (esszé, novella, vers)

Képzőművészeti alkotások (festmény, rajz, montázs, makett, képregény)

Multimédiás jellegű művek (Podcast, TikTok videók, kisfilm, Instagram oldal)

JELENTKEZÉS A PÁLYÁZATRA

A pályázók jelentkezését a letölthető jelentkezési lap csatolásával 2024. 06. 10-ig várják a sztehlo2024@gmail.com e-mail címre.

PÁLYÁZAT BEADÁSA

Az elkészült, jeligével ellátott pályaművek 2024. 06. 30-ig küldhetők be a sztehlo2024@gmail.com címre.

EREDMÉNYHIRDETÉS

Az eredményhirdetésre 2024. 09. 25–én, a Sztehlo Év záró rendezvényén kerül sor, melyre a szervezők előzetes regisztrációt követően sok szeretettel várják a pályázókat.

DÍJAZÁS

A szakmai bizottság vakbírálatos eljárás során választja ki a kategóriák legjobb pályaműveit. A kategóriánként legjobbnak ítélt pályaművek értékes nyereményben részesülnek. Továbbá az arra érdemes talált tanulmányok publikációs lehetőséget kapnak. Az elkészült pályaművekből hagyományos és virtuális kiállítást is szerveznünk. A kiállításon a pályaművek szerepelhetnek jelige alatt, illetve a pályázók teljes neve(i) alatt, amelyhez 18 év alatt szülői beleegyező nyilatkozatra van szükség.

Embermentők park avatása, koszorúzás

Sztehlo emlékséta

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat,
a Magyarországi Evangélikus Egyház és
a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület
tisztelettel meghívja a Sztehlo Gábor Emlékév

EMBERMENTŐK EMLÉKEZETE
Budapest II. kerülete Embermentők park
emlék-műtárgyainak bemutatására, rendhagyó elhelyezésére

2024. május 8-án 16 órára.
Helyszín. Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat
1029 Budapest, Bátori u. 9.

Köszöntőt mond
Örsi Gergely Budapest II. kerület polgármestere
Fabiny Tamás a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke
Németh Emma Szociális Testvérek Társasága kerületi elöljárója
Rauh Edit Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület képviselője
Sophie Goyet Celebic – Nemzetközi Vöröskereszt, Európa és Közép-Ázsia ügyeiért felelős regionális igazgató helyettese
Horváth Péter Zsolt – Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese

Egyesületi tájékoztató 2.

2023. Események:
A Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület …..

 • szeptember 1-én – amiről korábban tájékoztatást adtunk – több mint 80 fő részvételével szervezte meg a Karig Sára emlékülést, amely sikeres és méltó volt a József Attila-díjas író, műfordító személyiségéhez.
 • Október 17-én találkoztunk a budapesti Európai Ifjúsági Központban Molnár Bálint igazgatóval. A hosszú távú együttműködés lehetőségéről tárgyaltunk.
 • November 16-án az új svéd nagykövet, Diana Madunic a Budapesti Svéd Nagykövetségen fogadta az elnökség három tagját. Ismertettük egyesületünk tevékenységét, terveit és megállapodtunk abban, hogy folymatosan tájékoztatást adunk programjainkról.
 • Az Információs találkozóra november 28-án online került sor. A résztvevő személyek közül többen érdeklődtek, hogy hogyan lehetnének tagok, támogatók.
 • Megkezdtük a Sztehlo Gábor emlékév előkészítését partnereinkkel a II. kerületi Önkormányzattal és az Evangélikus Egyházzal. Több egyeztetés történt a programmal kapcsolatban. Egyesületünk részéről a koordinátor Rauh Edit.
 • Egyeztetést folytattunk Radó Gáborral, a XIII. kerületi Önkormányzat civil kapcsolattartójával.
 • A XIII. kerületi Civil Kerekasztal rendezvényén bemutatkoztunk, felvételt nyertünk ebbe a körbe.
 • Az Ökotárs képzésén egyesületünk két tagja vett részt.
 • Az első kerületi önkormányzat megkereste az egyesületet és közreműködésünket kérték  a holokauszt 80 éves évfordulója kapcsán a diákok kutatására épülő emlékezet kultúra projektben, melyben részt vettünk.

2024. Várható Események:

 • A Sztehlo Gábor Emlékév nyitó konferenciája március 18-án lesz. Ez alkalomból meghirdetésre kerül egy verseny középiskolásoknak, a kiírásban egyesületünk részéről Dr. Talyigás Katalin és Dr. Tuka Ágnes politológus működik közre. Április 16-án szemináriumot tartunk az embermentőkről  a történelmet tanítóknak és diákoknak. Május 8-án az embermentők parkja két padját fogjuk felavatni, amely Sztehlo Gábor és a Nemzetközi Vöröskereszt sváci képviselőjének Friedrich Born nevét viseli. A részletes információt a két embermentőről QR kód fogja biztosítani.Szeptember 25-én, a Diakónia napján lesz a  záró rendezvény – délelőtt a Deáktéri templomban  megemlékezés a pályázatot beadó diákok meghívásával, délután a pályázat eredményhirdetésével ér véget az emlékév ünnepségsorozata.
 • A Holokauszt 80-ik évfordulójáról és Wallenberg Magyarországra érkezésének 80-ik évfordulójáról megemlékezést tartunk július 9-én. Mindkettőről programtervet készítünk.
 • Megjelent az Ungt kurage felhívása. Széles körben terjesztettük és terjesztjük. A  beérkező pályázatok kiértékelésében az egyesület részéről Horváth – Lindberg Judit vesz részt. A felhívás a www.wallenberghaz.hu honlapon elolvasható és letölthető.
 • A XIII. kerületi civil kerekasztal januári ülésén Sipos András elnök bemutatta az egyesületet. Egy zárt Facebook csoportot hoztak létre, így gyors információ cserére van lehetőségünk. A civil kerekasztal első félévi munkatervébe bekerült az egyesület által megtartandó  emlékséta.
 • A honlapunkra fel kell tenni Somló Zsuzsa és Nagy Magdolna által összeállított könyv/film/újságcikk összeállítást, az anyagot Nagy Magdolna és Horváth-Lindberg Judit rendszerezi.
 • A Neumann János Informatikai Technikum által készített „Kocka”, melyet a diákok egy 2x2m-es kiállítási szobában mutatták be az ENSZ Emberi Jogi Chartájának  2.§-t, amely a diszkriminációt tiltja. Ez az összállítás Szegedre kerül február végén. A Szent-Györgyi Albert Agórában kap helyet.
 • Márciusban találkozót szervezünk a Referencia csoport részére, hogy javaslatot tegyenek,  mondják el véleményüket az egyesület munkájáról.
 • Áprilisban összehívjuk az emberség díjas diákokat és megkérjük őket, hogy segítsenek programjainkat elvinni az ő iskolájukba, erre az eseményre a gyerekeket javasló felnőtteket is meghívjuk.
 • A Neumann János Informatikai Technikumban a tavasz folyamán két programot szervezünk. Több budapesti iskola diákjainak bevonásával második alkalommal szervezünk:
 • „Kik vagyunk mi magyarok itt a Kárpát medencében” című eszmecserét, és  
 • vitaversenyt.

========================
Ha felkeltettük az érdeklődését egyesületünk tevékenysége iránt, örömmel vesszük,

 • ha részt vesz programjainkon,
 • ha munkájával – akár tagként, akár aktivistaként – segíti tevékenységünket.

További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra (www.wallenberghaz.hu), vagy keressen minket a Facebookon www.facebook.com/wallenberghaz.

E-mail címünk:  info@wallenberghaz.hu

Budapest, 2024. február 23.

                                                                                                Sipos András

                                                                                                     elnök

Young Courage Award 2024

Young-Courage-2024-felhivas

A Young Courage Award, magyarul Fiatal Kurázsi-díj, egy nemzetközi díj olyan fiatalok számára, akik a mindennapi életükben megmutatták a civil bátorság valamilyen formáját. A díjat 2015-ben a svéd Raoul Wallenberg Akadémia alapította, de ma már a világ számos országában kiosztják, s idén negyedik alkalommal adják át Magyarországon.

Mi is az a civil kurázsi?

Civil kurázsiról tanúbizonyságot tenni annyit jelent, hogy kiállunk a véleményünkért, aktívan cselekszünk, olyan helyzetben is, amikor ez ránk nézve személyes kockázatot hordoz. Melyek lehetnek a civil kurázsi megnyilvánulásai? Lehet egy bajba jutott megsegítése, ellen véleményünk kifejezése olyan helyzetben, amikor senki más nem mer szót emelni, s ha van erőnk szembemenni a csoport nyomással. A civil kurázsi nem azonos a kedvességgel vagy a jószándékú segítőkészséggel. Lényege, hogy a következményekre való tekintet nélkül cselekszünk vagy emelünk szót azért, amit helyesnek érzünk.

Raoul Wallenberg svéd diplomata olyan ember volt, aki komoly civil kurázsiról tett tanúbizonyságot. Bátorságával és tetterejével magyar zsidók tízezreit mentette meg 1944- ben Budapesten. Nem szükséges azonban tízezrek életét megmentenünk, hogy bátrak legyünk – civil kurázsira saját környezetünkben, egyszerű, mindennapi helyzetekben is nagy szükség van.

Kik kaphatják meg a díjat?

A Young Courage díjat olyan 13 és 20 év közötti magyar fiatalok érdemelhetik ki, akik valamilyen egyedi cselekedetük vagy rendszeres tevékenységük által tettek bizonyságot civil kurázsijukról.

A beérkezett jelöléseket egy szakértő zsűri fogja értékelni, melybe Svédország Nagykövetsége és a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület delegál tagokat. A díjazottak és cselekedeteik kiválasztása során a zsűri a bátorság, az empátia, a tetterő és a kreativitás szempontjai alapján fog mérlegelni.

A legjobb jelöléseket a svéd zsűrihez továbbítják, amely júniusban kihirdeti a Young Courage díj nemzetközi győzteseit.

Miből áll a díj?

A nemzetközi díj kitüntetettjei augusztus végén Stockholmba utazhatnak, ahol a többi nemzetközi díjazottal együtt közelebbről ismerhetik meg Raoul Wallenberg történetét és a civil kurázsi témakörét.

A győztesek és a jelöltek a Nagykövetség és partnerei által szervezett különböző programokon is részt vesznek.

Hogyan lehet valakit jelölni?

Bárki benyújthat jelölést, mely vonatkozhat barátra, osztálytársra, csapattársra, de jelölheti

pedagógus a diákját vagy szülő a gyermekét, valamint bárki jelölheti saját magát is. A cselekedet és a civil kurázsi mértéke kerül majd elbírálásra. A nevezésnek tartalmaznia kell egy leírást arról, hogy az adott személy hogyan bizonyította civil kurázsiját. A leírás terjedelmi korlátja 150 szó.

A nevezéshez szükséges űrlapot és a személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót csatoltuk, illetve letölthető honlapunkról is: Young Courage Award 2024 – Sweden Abroad

A jelöléseket az youngcourage.budapest@gov.se e-mail címen lehet benyújtani.
Határidő: 2024. április 7.

Nevezés:
https://www.wallenberghaz.hu/wp-content/uploads/2024/02/Nevezesi-Urlap-Young-Courage-Award-2024.docx

Adatkezelési tájékoztató:
https://www.wallenberghaz.hu/wp-content/uploads/2024/02/AdatkezelesiTajekoztato_YoungCourage_240130.pdf

Young Courage Award 2024

Adományok és nyilatkozat a személyi jövedelemadó 1 % – áról

A Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület 2024-ben első alkalommal tudja fogadni a személyi jövedelemadó 1 %-át. Ahogy eddig minden évben, idén is gazdag programot állítottunk össze, amit szeretnénk megvalósítani, ezért kérünk mindenkit, akinek erre lehetősége van,


– vagy adománnyal járuljon hozzá a költségeinkhez, Számlaszámunk: 16200010-10117286, Magnetbank. A közleménybe kérjük, írja be: „Adomány”


– vagy személyi jövedelem adója 1 %-ával támogassa Egyesületünket! Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület – Adószám: 19310840-1-41

Köszönjük szépen! 

                               Szeretettel várjuk programjainkon!

Sipos András                 Major Anna

        elnök            elnökségi tag, pénztárnok

Gyászhír

Zsuzsa egyesületünk alapító tagjaként vett részt a feladatokban, Nagy Magdolnával közösen hoztak létre egy olyan adatbázist, amely nem csak Wallenbergről szóló cikkeket, videókat, könyveket, tartalmaznak, hanem más embermentők tevékenységét is bemutatja. Ez a precíz, elmélyült kutatómunka alapozza meg a virtuális könyvtárunk létrehozását.
Szeretettel emlékezünk rád, emléked megőrizzük.
Legyen neked könnyű a föld!

Karig Sára emlékest az I kerületi Városháza aulájában, 2023. szeptember l-én

Az emlékülésen készült videofelvétel:
– rövidített változat: https://youtu.be/RSJTHTXBp3o
– teljes felvétel: https://youtu.be/JrE2sfvUeW4

Karig Sára író, fordító, a Világ Igaza címmel kitüntetett példaértékű ember volt, aki a II. világháborúban életeket mentett és aki megkérdőjelezhetetlen bátorsággal és egyenességgel leplezte le 1947-ben a „kék cédulás” választási csalásokat, amiért 6 évet töltött egy oroszországi kényszertáborban.

Jellemét mi sem mutatja jobban, mint, hogy ennek ellenére nem utálta az oroszokat, mert egy táborban volt velük, a hatalom áldozataival. Fogolytársaitól megtanult oroszul, ukránul, majd később bolgárul is és jelentős fordítói munkássága volt.

A Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület és a Karig család szervezésében rendezett esten Kun János I. kerületi képviselő személyes emlékeit osztotta meg Karig Sáráról. A Gulag- és Gupvikutató Intézet igazgatója dr. Bognár Zalán előadásában megrázóan rajzolódtak ki a történeti háttérből az emberi sorsok. Karig Sára emlékét méltóképpen ápolja családjából Karig Zsuzsa és Karig Gábor mellet a fiatalabb generáció is Karig Luca személyében, aki készülő könyvéből olvasott fel.

Horváth-Lindberg Judit és Sipos András a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület képviseletében beszéltek az Egyesület küldetéséről és a Karig Sára díj alapításáról. A Karig Sára emlékesten részt vett szülővárosának, Bajának képviseletében Hajdú Miklós alpolgármester, valamint a II. és IV. kerület alpolgármesterei ,Kovács Márton és Perneczky László. Mindkét kerület közterületet tervez elnevezni Karig Sáráról. Az emlékesten tiszteletét tette Bősz Anett Főpolgármester-helyettes Asszony.

A rendezvény koszorúzással ért véget Karig Sára egykori lakóhelyén, a Ponty utca 14-es számú ház falán a család által emelt emléktáblánál.

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett az eseményen

Elhangzottak Petrőczi Éva gondolatai Lányi Pál tolmácsolásában, saját élményeivel kiegészítve

Figyelemfelkeltő a Karig Sára emlékülés felszólalásaiból.

Karig Sára emlékest az I kerületi Városháza aulájában, 2023. szeptember l-én

Karig Sára író, fordító, a Világ Igaza címmel kitüntetett példaértékű ember volt, aki a II. világháborúban életeket mentett és aki megkérdőjelezhetetlen bátorsággal és egyenességgel leplezte le 1947-ben a „kék cédulás” választási csalásokat, amiért 6 évet töltött egy oroszországi kényszertáborban.

Jellemét mi sem mutatja jobban, mint, hogy ennek ellenére nem utálta az oroszokat, mert egy táborban volt velük, a hatalom áldozataival. Fogolytársaitól megtanult oroszul, ukránul, majd később bolgárul is és jelentős fordítói munkássága volt.

A Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület és a Karig család szervezésében rendezett esten Kun János I. kerületi képviselő személyes emlékeit osztotta meg Karig Sáráról. A Gulag- és Gupvikutató Intézet igazgatója dr. Bognár Zalán előadásában megrázóan rajzolódtak ki a történeti háttérből az emberi sorsok. Karig Sára emlékét méltóképpen ápolja családjából Karig Zsuzsa és Karig Gábor mellet a fiatalabb generáció is Karig Luca személyében, aki készülő könyvéből olvasott fel.

Horváth-Lindberg Judit és Sipos András a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület képviseletében beszéltek az Egyesület küldetéséről és a Karig Sára díj alapításáról. A Karig Sára emlékesten részt vett szülővárosának, Bajának képviseletében Hajdú Miklós alpolgármester, valamint a II. és IV. kerület alpolgármesterei ,Kovács Márton és Perneczky László. Mindkét kerület közterületet tervez elnevezni Karig Sáráról. Az emlékesten tiszteletét tette Bősz Anett Főpolgármester-helyettes Asszony.

A rendezvény koszorúzással ért véget Karig Sára egykori lakóhelyén, a Ponty utca 14-es számú ház falán a család által emelt emléktáblánál.

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett az eseményen!

Sipos András a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület elnökének beszéde a Karig Sára emlékülésen az egyesület születéséről, az eddig megvalósult programokról és jövőbeni terveinkről beszélt:

Mint említettem nekünk, a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület tagjainak, nagyon sok tervünk van. A leghőbb vágyunk, amiért az egyesületet megalakítottuk, hogy valóságosan és virtuálisan is létrehozzunk egy házat, az Emberség Házát. Ahol mindenkit szívesen fogadunk, helyet adunk szervezett és kötetlen beszélgetéseknek, kiállításokat tartunk, és még sorolhatnám, hogy mi mindent szeretnénk.

Végül, befejezésül, de nem utolsó sorban, amit csinálunk, vagy amit teszünk azt Raoul Wallenberg és a többi embermentő példáján tesszük. Ez motivál bennünket. Mi nem vagyunk olyan hősök, mint Wallenberg, vagy Karl Lutz, Perlaszka, vagy akár Karig Sára. Mi hétköznapi emberek vagyunk, akik tesszük a dolgunkat a mindennapokban. Ezen a ponton találkozik Karig Sára életútja és a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület. Nekünk hitvallásunkból adódóan kötelességünk Karig Sára áldozatkészségét, önfeláldozását a XXI. század emberének bemutatni, megismertetni. Az Ő példája sokat segíthet nekünk eligazodni napjaink nagyon bonyolult és összetett világában.

Horváth-Lindberg Judit személyes élményeiről, valamint a Karig Sára díj születéséről mesélt a hallgatóságnak:

Nos, kinek szól a díj? Mint ahogy azt Sipos András egyesületünk elnöke is említette, olyan személynek, aki élete folyamán bizonyította, hogy nem lehet megvenni, megfenyegetni attól függetlenül, hogy milyen politikai érában él, hiszen ez az ami Karig Sarát is azzá a különleges személlyé tette aki volt, hogy emberi vállalása, egyenes gerince, meg nem alkuvó morális tartása minden politikai érában sérthetetlen volt. Ebben persze benne van még olyan civilkurázsi, amely nem egyszeri cselekedet, hanem egy emberöltőn keresztüli, minden szituációban meglévő emberi tartás.

Tehát a díj nem politikai ellenállásról szól, nem egy egyszeri kiállásról, hanem egy életen keresztüli vállalásról.

Karig Luca személyes emlékeit, valamint részleteket osztott meg készülő Karig Sáráról szóló könyvéből:

“…– Tudja, magával ellentétben én azt gondolom – folytatja – hogy nem csak az fontos, hogy valaki hová megy, hanem igenis az is, hogy honnan jön! A háború alatt végzett tevékenysége miatt ez az illető nem lehet jogosult arra, hogy Magyarország jövőjéről érdemben véleményt formáljon és leadja a szavazatát! És ebben nem nyitok vitát! – Sári érdes hangja, és tekintete, amivel mélyen a férfi szemébe néz, hatalmas erővel töltik meg a teret, a törékeny, apró termete és alig harminc éves kora ellenére.

– Rendben, elvtársnő – sziszegi a férfi, miközben a szája alig mozdul. – Csak egyet mondok: Szibéria nincs ám olyan messze, úgyhogy vigyázzon magára!…”

Petrőczi Éva emlékezése – Lányi Pál felolvasásában, és személyes találkozása Karig Sárával:

DR. PETRŐCZI Éva helyett vállaltam egy nehéz, ám nagyon megtisztelő feladatot – nem tud a torok- és hangszálgyulladás miatt beszélni – de írt régebben és most emlékező verseket, melyek közé beiktatta KARIG Sára sokáig szamizdatban maradt súlyos tanúságtételét. Végezetül pedig személyes kapcsolatának több stációjára emlékező sorait olvasom föl a magam Sárával történt egyszeri döbbenetes találkozásáról is szólva.

Karig Sára: Hatvanegy napja

Hatvanegy napja tart immár

a pillanatnyi borzalom.

Vért kellene inni már,

mert szomjazom.

Mert vért kíván, ha híg a vér –

így mondják zürjén pásztorok.

És most az emlék visszatér:

a tűz lobog,

a rén keskeny ketrecben áll,

nyakán a bélből font kötél,

a rén kegyes halálra vár,

feszül az ér,

szemében kusza rettegés,

kimondhatatlan borzalom,

lazul a húr, enged a kéz,

nincs oltalom!

Egyetlen mély lélegzetet!

És újra megfeszül a húr,

de feladni az életet

meg nem tanul

a szív, a remegő ideg.

Nem így, nem ez a jó halál!

A medve egyszer öli meg

ha rátalál

s a farkas egyszer tépi szét,

az embernél nincs irgalom,

hétszer emeli rád kezét

a fájdalom

hétszer enged hétszer lazul

és hétszer éled a remény

és hétszer halni így tanul

a szív, szegény!

Hétszer halnak a szarvasok,

s a rémülettől híg a vér!

Kit széttépnek a farkasok,

akit elér

a jó halál, az egyszeri,

vére megalvad hirtelen.

A kínzás mindig emberi!

Nincs kegyelem!

A zürjén a tundrán lakik,

s medvékkel küzd az életért,

hígan issza, ha szomjazik,

a vért, a vért.

Hatvanegy napja tart ma már

a borzalom, az emberi:

számodra nincsen jó halál,

az egyszeri.

„…Nem könnyű ezekhez a nagy súlyokhoz kapcsolódnom, mindazonáltal egyetemista koromból, fél évszázadnál jóval régebbről fölidézném egyszeri találkozásomat KARIG Sárával. … KÁRÁSZ Judit – nagynéném – a MŰVKOLL falukutató mozgalmához csatlakozóan szociofotókon dokumentálta a parasztság és a kubikosok nehéz sorsát. Viszont az 50-es és 60-as években nem volt módja ebbéli tehetségét kamatoztatni, az Iparművészeti Múzeum tárgyfotósaként dolgozott.

A kiállításközi – kevésbé zsúfolt – időkben állandóak voltak fotólaborjában a teadélelőttök, kollégákkal, barátokkal történő hosszú beszélgetések. Egy ilyenre csöppentem be 20 évesen és ott ragadtam, mert véletlenül épp KARIG Sára toppant be, majd SZÁNTÓ Piroska is csatlakozott a múzeumi fiatalabb kollégákból álló beszélgetőkörhöz. Sára vitte szót, mindenki döbbenetére mesélt a sarkkörön túl lehúzott hat és fél évének gyötrelmeiről, a vorkutai gulág borzalmairól.

Kun János – Budavári Önkormányzat

Karig Sára életrajzáról és személyes benyomásairól beszélt: 1999. februárjában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk sok viharát cselekedve élte át, életével példát mutatva mindazoknak, akik még fogékonyak az érzelmeken alapuló emberi
értékekre, emberségre.

Karig Sára nem érte meg a következő évszázadot – de az már nem is az ő százada lenne – az övé a XX. volt. Szibériában tanult meg oroszul és ukránul. Itt írta verseit, melyeket „Sarkövezet” címmel 1995-ben jelentettek meg barátai és tisztelői. Vorkuta volt az a hely, ahol a kegyetlen körülmények; a fagy, az éhezés, a munka – és a legnagyobb ellenség, a bizonytalanság közepette mutatkozott meg kinek-kinek embersége, helytállása. A hosszú évek alatt mindenkiről kiderült, ki is valójában. Karig Sára ember maradt.

Dr. Bognár Zalán Magyarország háború utáni helyzetéről


Ajánjuk figyelmébe az elhagzott teljes szöveget, amit iaz alábbi hivatkozásra kattintva elér:
wallenberghaz.hu/karig-sara-emlekules-dij-teljes-szoveg/

Az alábbi fotókat az első kerületi Polgármesteri Hivatal munkatársa készítette:

single

Pályázati kiírás diákok számára:
SZTEHLO GÁBOR ÖRÖKSÉGÉNEK ÚJRAGONDOLÁSA – a Z generáció és a Gaudiopolis
A pályázat teljes szövege
==============
Kérjük
személyi jövedelem
adója
1 %-ával
támogassa a
Raoul Wallenberg
Emberség Háza Egyesületet!
Adószám:
19310840-1-41
bővebben

A hónap idézete:
"A csend a kínzót ösztönzi, soha nem a megkínzottat”
- Elie Wiesel

X